Slender-billed Scimitar Babbler, Baihualing, Yunnan, 12 Feb. 2014.

Birds of Western Yunnan, Part 2 (Vangidae through Phylloscopidae)

Birds of Western Yunnan contains four parts. This is Part 2: Passerines (Vangidae through Phylloscopidae).

Part 1: Non-passerines
Part 2: Passerines (Vangidae through Phylloscopidae)
Part 3: Passerines (Locustellidae through Leiothrichidae)
Part 4: Passerines (Sylviidae through Emberizidae)

On these pages, I offer you an illustrated list of the interesting birds that I have recorded in Western Yunnan. — Craig Brelsford

Silver-breasted Broadbill Serilophus lunatus

Flock of 4 on Nabang-Xima Trail, Nabang (670 m) on 2014-01-20

Bar-winged Flycatcher-shrike Hemipus picatus

3 at Rongshu Wang, Nabang (780 m) on 2014-01-25
2 at Rongshu Wang, Nabang (740 m) on 2014-01-26
3 near Blind 4, Baihualing (1540 m) on 2014-02-14

Large Cuckooshrike Coracina macei

large cuckooshrike
Large Cuckooshrike Coracina macei, Laifengshan, Tengchong, Yunnan. Elev. 1700 m. 16 Jan. 2014. (Craig Brelsford)

Black-winged Cuckooshrike
暗灰鹃䴗 (ànhuī juānjú)
Coracina melaschistos

1 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24 & 2014-01-25

Grey-chinned Minivet
灰喉山椒鸟 (huīhóu shānjiāoniǎo)
Pericrocotus solaris

3 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24
2 below Jīnchǎng Hé, Baihualing (2330 m) on 2014-02-05
6 at parking lot above Blind 4 at Baihualing (1610 m) on 2014-02-08

Scarlet Minivet
赤红山椒鸟 (chìhóng shānjiāoniǎo)
Pericrocotus speciosus

4 on Nabang-Xima Trail, Nabang (480 m) on 2014-01-17
5 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24
3 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-25
5 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-26
4 on Nabang-Xima Trail, Nabang (420 m) on 2014-01-30
2 at Laifengshan, Tengchong (1700 m) on 2014-02-01

Passeriformes: Laniidae

Long-tailed Shrike
棕背伯劳 (zōngbèi bóláo)
Lanius schach tricolor

1 in Nabang (230 m) on 2014-01-20
2 in Nabang (230 m) on 2014-01-21
2 each day in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-22, 2014-01-23, 2014-01-27, 2014-01-28, & 2014-01-29
1 at Rongshu Wang, Nabang (700 m) on 2014-01-25
1 along road above Baihualing (1520 m) on 2014-02-07

Grey-backed Shrike
灰背伯劳 (huībèi bóláo)
Lanius tephronotus

1 at Laifengshan, Tengchong (1700 m) on 2014-02-02

Passeriformes: Vireonidae

White-bellied Erpornis
白腹凤鹛 (báifù fèngméi)
Erpornis zantholeuca

2 on Nabang-Xima Trail, Nabang (670 m) on 2014-01-20

Black-headed Shrike-babbler Pteruthius rufiventer

Black-headed Shrike-babbler
Black-headed Shrike-babbler Pteruthius rufiventer, male (R) and female, Baihualing, Gaoligong Mountains, Yunnan, China. Elev. 2350 m (7,710 ft.). 21 Feb. 2014. (Craig Brelsford)

Blyth’s Shrike-babbler
红翅䴗鹛 (hóngchì júméi)
Pteruthius aeralatus

2 at Blind 4, Baihualing (1570 m) on 2014-02-08

Black-eared Shrike-babbler
栗喉䴗鹛 (lìhóu júméi)
Pteruthius melanotis

2 near Dà Fēng Bāo, Baihualing (2350 m) on 2014-02-21
1 near Dà Fēng Bāo, Baihualing (2350 m) on 2014-02-23

Passeriformes: Oriolidae

Slender-billed Oriole
细嘴黄鹂 (xìzuǐ huánglí)
Oriolus tenuirostris

3 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-02-03

Maroon Oriole
朱鹂 (zhū lí)
Oriolus traillii

6 on Nabang-Xima Trail, Nabang (550 m) on 2014-01-19
4 on Nabang-Xima Trail, Nabang (570 m) on 2014-01-20
4-7 each day at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24, 2014-01-25, & 2014-01-26
1 heard at Blind 4, Baihualing (1570 m) on 2014-02-08
1 above Er Taipo, Baihualing (2300 m) on 2014-02-25

Passeriformes: Dicruridae

Ashy Drongo
灰卷尾 (huī juǎnwěi)
Dicrurus leucophaeus hopwoodi

2 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16
4 at Rongshu Wang, Nabang (800 m) on 2014-01-17
1 in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-22
1 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-02-03
1 near Da Lu Chang, Baihualing (2150 m) on 2014-02-05
1 near Blind 4, Baihualing (1590 m) on 2014-02-14
1 at Blind 10, Baihualing (1730 m) on 2014-02-20

Bronzed Drongo
古铜色卷尾 (gǔtóngsè juǎnwěi)
Dicrurus aeneus

3 on Nabang-Xima Trail, Nabang (500 m) on 2014-01-17
3 at Rongshu Wang, Nabang (800 m) on 2014-01-17
1 in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-22
2 in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-23
1-4 each day at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24 & 2014-01-25
2 at Rongshu Wang, Nabang (740 m) on 2014-01-26
1 at parking lot above Blind 4 at Baihualing (1610 m) on 2014-02-14
1 near Blind 4, Baihualing (1590 m) on 2014-02-22

Hair-crested Drongo
发冠卷尾 (fàguān juǎnwěi)
Dicrurus hottentottus

3 at Rongshu Wang, Nabang (800 m) on 2014-01-17
2 on Nabang-Xima Trail, Nabang (500 m) on 2014-01-19
2 at Rongshu Wang, Nabang (740 m) on 2014-01-26

Greater Racket-tailed Drongo
大盘尾 (dà pánwěi)
Dicrurus paradiseus

2 each day on Nabang-Xima Trail, Nabang (500 m) on 2014-01-17 & 2014-01-19

Passeriformes: Rhipiduridae

White-throated Fantail
白喉扇尾鹟 (báihóu shànwěiwēng)
Rhipidura albicollis

1 on Nabang-Xima Trail, Nabang (500 m) on 2014-01-17
1 at Rongshu Wang, Nabang (800 m) on 2014-01-17
1 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-25
2 each day near Da Lu Chang, Baihualing (2050 m) on 2014-02-05 & 2014-02-06
1 at Blind 4, Baihualing (1570 m) on 2014-02-08
1 at Blind 1, Baihualing (1690 m) on 2014-02-10
1 near Blind 4, Baihualing (1590 m) on 2014-02-14
1 above Er Taipo, Baihualing (2300 m) on 2014-02-24

Passeriformes: Monarchidae

Black-naped Monarch
黑枕王鹟 (hēizhěn wángwēng)
Hypothymis azurea

1 near Nabang-Xima Trail, Nabang (320 m) on 2014-01-17

Passeriformes: Corvidae

Eurasian Jay
松鸦 (sōngyā)
Garrulus glandarius

2 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16

Grey Treepie
灰树鹊 (huī shùquè)
Dendrocitta formosae

7 (5 heard only) between Da Lu Chang & Jīnchǎng Hé, Baihualing (1850-2350 m) on 2014-02-05
1 heard at Er Taipo, Baihualing (2230 m) on 2014-02-19
1 heard at Blind 10, Baihualing (1730 m) on 2014-02-20
2 at Dà Fēng Bāo, Baihualing (2350 m) on 2014-02-24

Spotted Nutcracker
星鸦 (xīng yā)
Nucifraga caryocatactes

3 heard above Yingke Shan, Baihualing (2900 m) on 2014-02-25
2 above Yingke Shan, Baihualing (2850 m) on 2014-02-27

Large-billed Crow
大嘴乌鸦 (dàzuǐ wūyā)
Corvus macrorhynchos

2 each day in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-23 & 2014-01-29
2 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-02-03

Passeriformes: Stenostiridae

Yellow-bellied Fantail
黄腹扇尾鹟 (huángfù shànwěiwēng)
Chelidorhynx hypoxantha

2 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16
1 on Nabang-Xima Trail, Nabang (500 m) on 2014-01-17
1-2 each day at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24 & 2014-01-25
1 below clearing at Jīnchǎng Hé, Baihualing (2330 m) on 2014-02-05
1 at Blind 1, Baihualing (1690 m) on 2014-02-10
2 above Huáng Zhú Hé, Baihualing (2440 m) on 2014-03-01

Grey-headed Canary-flycatcher
方尾鹟 (fāngwěi wēng)
Culicicapa ceylonensis

1 on Nabang-Xima Trail, Nabang (500 m) on 2014-01-17
2 at Rongshu Wang, Nabang (800 m) on 2014-01-17
1-2 each day at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24 & 2014-01-25
2 at Rongshu Wang, Nabang (740 m) on 2014-01-26
2 each day above Er Taipo, Baihualing (2300 m) on 2014-02-19 & 2014-02-24
2-3 each day below Dà Fēng Bāo, Baihualing (2340 m) on 2014-02-21 & 2014-02-24

Passeriformes: Paridae

Yellow-browed Tit
黄眉林雀 (huángméi línquè)
Sylviparus modestus

2 at Blind 3, Baihualing (1980 m) on 2014-02-13
1 at Er Taipo, Baihualing (2230 m) on 2014-02-24
2 on Tengchong side of Chá-Mǎ Gǔdào, Baihualing (2920 m) on 2014-02-28

Coal Tit
煤山雀 (méi shānquè)
Periparus ater

Coal Tit
Coal Tit, Gaoligong Mtns. (Baihualing), Yunnan, China, 26 Feb. 2014. Elev. 2990 m (9,810 ft.). (Craig Brelsford)

3 each day at Lǎn Bǎndèng, Baihualing (2990 m) on 2014-02-26 & 2014-03-01
2 above Yingke Shan, Baihualing (2850 m) on 2014-02-26

Grey Crested Tit
褐冠山雀 (hèguān shānquè)
Lophophanes dichrous

2 below Yingke Shan, Baihualing (2800 m) on 2014-02-27

Japanese Tit
远东山雀 (yuǎndōng shānquè)
Parus minor tibetanus

2 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16
1 at Laifengshan, Tengchong (1750 m) on 2014-02-02
1 at parking lot above Blind 4 at Baihualing (1610 m) on 2014-02-14
1 at farm below Baihualing (1400 m) on 2014-02-24

Green-backed Tit
绿背山雀 (lǜbèi shānquè)
Parus monticolus

1 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16
2 each day at Jiujiezi, Baihualing (1990 m) on 2014-02-07 & 2014-02-15

Yellow-cheeked Tit
黄颊山雀 (huángjiá shānquè)
Machlolophus spilonotus

1 near Da Lu Chang, Baihualing (2150 m) on 2014-02-05
1 above Er Taipo, Baihualing (2300 m) on 2014-02-23
1 above Huáng Zhú Hé, Baihualing (2440 m) on 2014-03-01

Passeriformes: Pycnonotidae

Crested Finchbill
凤头雀嘴鹎 (fèngtóu quèzuǐbēi)
Spizixos canifrons

Crested Finchbill
Crested Finchbill, near Nabang, Yunnan, China, 31 Jan. 2014. Elev.: 1500 m (4,940 ft.). (Craig Brelsford)

1 on S318 between Nabang and Yingjiang (1500 m) on 2014-01-31

Striated Bulbul
纵纹绿鹎 (zòngwén lǜbēi)
Pycnonotus striatus

Striated Bulbul
Striated Bulbul, Gaoligong Mountains (Baihualing), Yunnan, China, 18 Feb. 2014. Elev.: 1800 m (5,910 ft.). (Craig Brelsford)

1 at Blind 4, Baihualing (1570 m) on 2014-02-08
1 at Blind 1, Baihualing (1690 m) on 2014-02-10
2 near Blind 4, Baihualing (1590 m) on 2014-02-14
4 below Da Lu Chang, Baihualing (1800 m) on 2014-02-18

Black-crested Bulbul
黑冠黄鹎 (hēiguān huángbēi)
Pycnonotus flaviventris

1 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24 & 2014-01-25
1 at Laifengshan, Tengchong (1700 m) on 2014-02-02

Red-whiskered Bulbul
红耳鹎 (hóng’ěr bēi)
Pycnonotus jocosus

1 in Nabang (220 m) on 2014-01-21
1 along road below Baihualing (1500 m) on 2014-02-13
3 along Salween River on 2014-03-01

Brown-breasted Bulbul
黄臀鹎 (huángtún bēi)
Pycnonotus xanthorrhous

7 on S318 between Nabang and Yingjiang (1370 m) on 2014-01-31
18 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-02-03
1 in Tengchong (1600 m) on 2014-02-04

Red-vented Bulbul
黑喉红臀鹎 (hēihóu hóngtúnbēi)
Pycnonotus cafer

2 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16
3 each day on Nabang-Xima Trail, Nabang (350 m) on 2014-01-17 & 2014-01-19
4-6 each day in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-23, 2014-01-27, & 2014-01-29
5 each day at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24 & 2014-01-25
2 at Rongshu Wang, Nabang (740 m) on 2014-01-26
2 at Laifengshan, Tengchong (1700 m) on 2014-02-02
5 in Tengchong (1600 m) on 2014-02-04
1 along road below Baihualing (1300 m) on 2014-02-11 & 2014-03-01

Flavescent Bulbul Pycnonotus flavescens

Flavescent Bulbul
Flavescent Bulbul, Yunnan, China, February 2014. (Craig Brelsford)

3 at Rongshu Wang, Nabang (800 m) on 2014-01-17
2 at Rongshu Wang, Nabang (740 m) on 2014-01-26
2 on S318 between Nabang and Yingjiang (540 m) on 2014-01-31
2 near Blind 4, Baihualing (1590 m) on 2014-02-14

White-throated Bulbul
黄腹冠鹎 (huángfù guānbēi)
Alophoixus flaveolus

White-throated Bulbul
White-throated Bulbul, Nabang, Yunnan, China, 17 Jan. 2014. Elev.: 430 m (1,410 ft.). (Craig Brelsford)

5 on Nabang-Xima Trail, Nabang (430 m) on 2014-01-17
1 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24 & 2014-01-25
1 at Rongshu Wang, Nabang (740 m) on 2014-01-26

Grey-eyed Bulbul
灰眼短脚鹎 (huīyǎn duǎnjiǎobēi)
Iole propinqua

4-5 each day at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24 & 2014-01-25

Mountain Bulbul
绿翅短脚鹎 (lǜchì duǎnjiǎobēi)
Ixos mcclellandii

1 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16
1 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-26
7 at Laifengshan, Tengchong (1750 m) on 2014-02-01
3 at Laifengshan, Tengchong (1750 m) on 2014-02-02
12 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-02-03
2-6 each day at Jiujiezi, Baihualing (1990 m) on 2014-02-06 & 2014-02-07
3 near Blind 4, Baihualing (1590 m) on 2014-02-22

Ashy Bulbul
灰短脚鹎 (huī duǎnjiǎobēi)
Hemixos flavala

1 at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24
3 at Rongshu Wang, Nabang (770 m) on 2014-01-25
3 at Rongshu Wang, Nabang (740 m) on 2014-01-26

Black Bulbul
黑短脚鹎 (hēi duǎnjiǎobēi)
Hypsipetes leucocephalus

17 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16
19 on Nabang-Xima Trail, Nabang (500 m) on 2014-01-17
26 at Rongshu Wang, Nabang (800 m) on 2014-01-17
ca. 15 each day on Nabang-Xima Trail, Nabang (570 m) on 2014-01-19 & 2014-01-20
10-12 each day at Rongshu Wang, Nabang (940 m) on 2014-01-24, 2014-01-25, & 2014-01-26
8 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-02-03

Passeriformes: Hirundinidae

Grey-throated Martin
褐喉沙燕 (hèhóu shāyàn)
Riparia chinensis

ca. 10-20 each day in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-28 & 2014-01-29
ca. 15 at Yingjiang (820 m) on 2014-01-31

Barn Swallow
家燕 (jiā yàn)
Hirundo rustica

ca. 20 in Nabang (230 m) on 2014-01-21
23 in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-23
1 at farm below Baihualing (1400 m) on 2014-02-18

Wire-tailed Swallow
线尾燕 (xiànwěi yàn)
Hirundo smithii

4-5 each day in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-28 & 2014-01-29

Striated Swallow
斑腰燕 (bānyāo yàn)
Cecropis striolata

11 on Nabang-Xima Trail, Nabang (550 m) on 2014-01-20
7 flying above Nabang Creek, Nabang (400 m) on 2014-01-30

Passeriformes: Pnoepygidae

Pygmy Cupwing
小鳞胸鹪鹛 (xiǎo línxiōngjiāoméi)
Pnoepyga pusilla

1 on Nabang-Xima Trail, Nabang (350 m) on 2014-01-20
1 at Blind 1, Baihualing (1690 m) on 2014-02-10
1 at Blind 3, Baihualing (1980 m) on 2014-02-13
1 at Blind 4, Baihualing (1570 m), & 1 heard near hot spring below Blind 4, Baihualing (1470 m) on 2014-02-14

Passeriformes: Cettiidae

Yellow-bellied Warbler
黄腹鹟莺 (huángfù wēngyīng)
Abroscopus superciliaris

3 at Rongshu Wang, Nabang (900 m) on 2014-01-24
1 at Blind 6, Baihualing (1700 m) on 2014-02-09
2 at Blind 1, Baihualing (1690 m) on 2014-02-10
1 at Blind 12, Baihualing (1840 m) on 2014-02-11

Black-faced Warbler
黑脸鹟莺 (hēiliǎn wēngyīng)
Abroscopus schisticeps

3-4 each day near Da Lu Chang, Baihualing (2050 m) on 2014-02-05 & 2014-02-07
1 near Dà Fēng Bāo, Baihualing (2350 m) on 2014-02-21 & 2014-02-23
3 above Er Taipo, Baihualing (2300 m) on 2014-02-24
4 below Yingke Shan, Baihualing (2830 m) on 2014-02-26

Brown-flanked Bush Warbler
强脚树莺 (qiángjiǎo shùyīng)
Horornis fortipes

1 (ssp. davidiana? fortipes?) at Blind 10, Baihualing (1730 m) on 2014-02-20

Grey-bellied Tesia
灰腹地莺 (huīfù dìyīng)
Tesia cyaniventer

1 on Nabang-Xima Trail, Nabang (500 m) on 2014-01-18
1 near Blind 4, Baihualing (1540 m) on 2014-02-14 & 2014-02-22

Chestnut-headed Tesia Cettia castaneocoronata

Chestnut-headed Tesia
Chestnut-headed Tesia Cettia castaneocoronata, Baihualing, Gaoligong Mountains, Yunnan, China. Elev. 1690 m (5,550 ft.). 10 Feb. 2014. (Craig Brelsford)

1 at Blind 1, Baihualing (1690 m) on 2014-02-10

Passeriformes: Aegithalidae

Black-throated Bushtit
红头长尾山雀 (hóngtóu chángwěishānquè)
Aegithalos concinnus

5 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16
3 near Blind 3, Baihualing (1980 m) on 2014-02-13

Black-browed Bushtit Aegithalos bonvaloti

Bushtit
Black-browed Bushtit Aegithalos bonvaloti. (Craig Brelsford)

3 on Tengchong side of Chá-Mǎ Gǔdào, Baihualing (2890 m) on 2014-02-28

Passeriformes: Phylloscopidae

Smoky Warbler
烟柳莺 (yān liǔyīng)
Phylloscopus fuligiventer weigoldi

ca. 10 each day in Mengnai River Valley, Nabang (220 m) on 2014-01-22, 2014-01-23, 2014-01-27, 2014-01-28, & 2014-01-29

Buff-barred Warbler Phylloscopus pulcher

Buff-barred Warbler
Buff-barred Warbler Phylloscopus pulcher, Baihualing, Gaoligong Mountains, Yunnan, China. Elev. 1690 m (5,550 ft.). 10 Feb. 2014. (Craig Brelsford)

Ashy-throated Warbler Phylloscopus maculipennis

Ashy-throated Warbler
Ashy-throated Warbler Phylloscopus maculipennis, Baihualing, Gaoligong Mountains, Yunnan, China. Elev. 1690 m (5,550 ft.). 10 Feb. 2014. (Craig Brelsford)

Pallas’s Leaf Warbler
黄腰柳莺 (huángyāoliǔyīng)
Phylloscopus proregulus

1 at Blind 1, Baihualing (1690 m) on 2014-02-10

Greenish Warbler
暗绿柳莺 (àn lǜliǔyīng)
Phylloscopus trochiloides

3 at Laifengshan, Tengchong (1660 m) on 2014-01-16

Sichuan Leaf Warbler Phylloscopus forresti

Sichuan Leaf Warbler
Sichuan Leaf Warbler Phylloscopus forresti, Baihualing, Gaoligong Mountains, Yunnan, China. Elev. 1690 m (5,550 ft.). 10 Feb. 2014. (Craig Brelsford)

Blyth’s Leaf Warbler Phylloscopus reguloides

Blyth's Leaf Warbler
Blyth’s Leaf Warbler Phylloscopus reguloides, Dulong Gorge, Yunnan, China. Elev. 2330 m (7,640 ft.). 14 June 2014. (Craig Brelsford)

Featured image: Slender-billed Scimitar Babbler, Baihualing, Yunnan, 12 Feb. 2014. (Craig Brelsford)
Reach us: info@shanghaibirding.com

Be notified every time we post. Send an
email with “Subscribe” as the subject to
info@shanghaibirding.com

Donate to Shanghai Birding!

Shanghai Birding 上海观鸟